Testare poligraftestare poligraf – cadrul legal

NORME din 11 ianuarie 2019 privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică

EMITENT – COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019

Psihologul specialist în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf are următoarele competențe profesionale de specialitate:

1. Evaluarea sincerității unor persoane bănuite de implicarea în activități infracționale sau în orice alte activități antisociale.

2. Verificarea sincerității depoziției persoanelor implicate în procesul judiciar sau în orice alte litigii comerciale, civile, care implică intervenția justiției, mediere sau orice altă formă de înțelegere legală.

3. Verificarea sincerității unor persoane implicate în anchetele interne ale instituțiilor de apărare, ordine publică sau siguranță națională sau în alte anchete administrative ale oricăror instituții sau societății cu caracter public sau privat.

4. Evaluarea sincerității persoanelor în cadrul selecției de personal organizată în instituțiile de apărare națională, ordine publică sau siguranță națională sau în interiorul oricăror altor instituții publice sau private.

5. Evaluarea psihologică și psihofiziologică.

6. Verificarea loialității și / sau a integrității persoanelor față de obiectivele organizației de apărare națională, ordine publică sau siguranță națională sau față de orice alte tipuri de instituții, societății cu caracter public sau privat în care își desfășoară activitatea persoanele examinate și realizarea unei noi examinări în condițiile în care se dispune o reexaminare sau un raport de expertiză pentru o instanță de fond.

Legislatie aplicabila:

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.

Hotărârea nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

Cod COR (clasificarea ocupatiilor din Romania) – 263413 – Expert poligraf

Expertul poligraf efectuează examinări psihofiziologice cu ajutorul tehnicii poligraf, interpretând reacţiile fiziologice umane corelate cu răspunsurile furnizate de o persoană la întrebări legate de o cauză punctuală, în scopul stabilirii comportamentului sincer sau simulat, referitor la veridicitatea unor fapte, evenimente, depoziţii precum şi pentru determinarea adevărului în orice situaţie în care se impune verificarea sincerităţii unei persoane.

Noul Cod de procedura penala

Art. 172 – Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării

(1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.

(2) Expertiza se dispune, în condiţiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată.

(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.

(4) Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi autorizaţi din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.

(7) În domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispoziţiile relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunzător.

(10) Constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.

Art. 1811. – Obiectul constatării şi raportul de constatare

(1) Organul de urmărire penală stabileşte prin ordonanţă obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă specialistul şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.

(2) Raportul de constatare cuprinde descrierea operaţiilor efectuate de specialist, a metodelor, programelor şi echipamentelor utilizate şi concluziile constatării.